WAAROM LIFESTYLE
health & prevention Weert?
  Betrokken en respectvol
Deskundig en doelgericht
Specifieke doelgroepen
Vergoeding zorgverzekeraar
Gezondheidsmanagement
U bent hier: Home > Psychologie > Werkwijze

Werkwijze

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. De psycholoog bespreekt met u wat er aan gedaan kan worden, hoeveel gesprekken er nodig zullen zijn waarna er een plan van aanpak wordt opgesteld. In de behandeling wordt er samen gewerkt op praktische en probleemgerichte wijze aan verandering van uw klachten of problemen. Gemiddeld zijn 5 tot 12 gesprekken voldoende om weer op eigen kracht verder te kunnen. Constateert de psycholoog dat een traject binnen de Generalistische Basis GGZ niet passend is gezien de problemen en de klachten dan wordt u terugverwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Op basis van de klachten kunt u gebruik maken van een van de volgende producten: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende maximale behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt dus af van de ernst van uw klachten. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan worden geswitcht naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding of kan alsnog een verwijzing voor Specialistische GGZ nodig zijn.

De eerstelijnspsycholoog is een generalist en maakt gebruik van verschillende behandelmethoden gericht op het opheffen of beter beheersbaar maken van de psychische klachten. Denk hierbij aan methoden vanuit o.a.: cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR (Eye Movement Desensitisantion Reprocessing), mindfulness, psychodynamische therapie en systeemtherapie.

Behandelafspraken
De behandelduur bij individuele contacten is maximaal 45 minuten. Bij relatie- of gezinscontacten kan een dubbelconsult van maximaal 90 minuten worden afgesproken.
Bij langdurige afwezigheid is er een waarnemingsregeling.
Het afzeggen of verzetten van afspraken (ongeacht de reden), dient minimaal 24 uur van tevoren doorgegeven te worden. Indien u uw afspraak niet tijdig (24 uur van te voren) afmeldt, zullen wij u hiervoor een rekening sturen. Uw zorgverzekering zal deze rekening niet vergoeden. Houd er dus rekening mee bij verhindering tijdig uw afspraak af te zeggen en te verplaatsen.
Wijzigingen van persoonlijke gegevens (adres wijziging, zorgverzekering, etc.) dient u zo snel als mogelijk door te geven.

Privacy- en geheimhoudingsplicht
De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan geheimhoudingsplicht.

In de volgende gevallen kunnen gegevens naar derden worden overgebracht mits u daar (schriftelijke) toestemming voor heeft gegeven:
In de gezondheidszorg wordt de huisarts beschouwd als de centrale post, waarbij alle informatie betreffende uw persoon samenkomt. Om die reden zenden wij bij aanmelding en bij afsluiting een kort bericht aan uw huisarts. In het eerste contact zal u gevraagd worden hiervoor al dan niet uw -schriftelijke- toestemming te verlenen. Uw bezwaar zal zonder meer worden gerespecteerd.
Indien in het belang van uw behandeling overleg gewenst is met derden (bijv. huisarts, bedrijfsarts, school, medebehandelaars). Overleg zal uitsluitend plaats vinden nadat dit met u is besproken en nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Klachten
Indien u het niet eens bent met het beroepsmatig handelen van uw psycholoog, is het verstandig en raadzaam dit met uw psycholoog bespreekbaar te maken. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Als blijkt dat u er samen niet uitkomt, kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Informatie kunt u vinden op www.psynip.nl

0495 - 54 37 10
Houtstraat 12 6001 SJ Weert
   

Zoeken
© 2011 LifeStyle health & prevention Weert • Houtstraat 12 • 6001 SJ Weert • T: 0495 - 543 710 • www.lshp-weert.nl info@lshp-weert.nl sitemap • disclaimer